ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านชิมี หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์

อำเภเอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120

โทรศัพท์ 077-828-563

โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (ระนอง-พังงา-ภูเก็ต)

เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2515

มีอาจารย์ใหญ่คนแรก คือ นายสหัส สัจจา

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน บนพื้นที่ 49 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

ภายใต้การบริหาร โดย นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยาคนปัจจุบัน