ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>>> วิชาสุขศึกษา

>>> วิชาสังคมศึกษา

>>> วิชาวิทยาศาสตร์

>>> วิชาภาษาอังกฤษ

>>> วิชาภาษาไทย

>>> วิชาประวัติศาสตร์

>>> วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

>>> วิชาทัศนศิลป์

>>> วิชาดนตรี

>>> วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

>>> วิชาสุขศึกษา

>>> วิชาสังคมศึกษา

>>> วิชาวิทยาศาสตร์

>>> วิชาภาษาอังกฤษ

>>> วิชาภาษาไทย

>>> วิชาประวัติศาสตร์

>>> วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

>>> วิชาทัศนศิลป์

>>> วิชาดนตรี

>>> วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

>>> วิชาสุขศึกษา

>>> วิชาสังคมศึกษา

>>> วิชาภาษาอังกฤษ

>>> วิชาภาษาไทย

>>> วิชาประวัติศาสตร์

>>> วิชาทัศนศิลป์

>>> วิชาดนตรี

>>> วิชาวิทยาศาสตร์

>>> วิชาการงานและเทคโนโลยี

>>> วิชาคณิตศาสตร์