การรับนักเรียนสะท้อนวิธีคิดแบบไร้เดียงสา ของนักการศึกษาไทย : ณรงค์ ขุ้มทอง