http://kaperwittaya.com/uploads/774/filemanager/2a599801f931c5bbb95b1880bc895e5b_full.jpg

 ครูและบุคลกรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นายสมบูรณ์  ศิลธรรม

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรานัณน์  ปานจันทร์