สอบกลางภาคเรียน 2/2562
เริ่ม 13 January 2020 ถึง 17 January 2020